Поліпшення чутливості до інсуліну сприяє зниженню артеріального тиску після схуднення у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з ожирінням

Від Медичного науково-дослідного інституту та відділення нефрології, телеграфно-телефонна лікарня Nippon (NTT) лікарні Канто Тейшин, Токіо, Японія.

поліпшення

Від Медичного науково-дослідного інституту та відділення нефрології, телеграфно-телефонна лікарня Nippon (NTT) лікарні Канто Тейшин, Токіо, Японія.


Від Медичного науково-дослідного інституту та відділення нефрології, телеграфно-телефонна лікарня Nippon (NTT) лікарні Канто Тейшин, Токіо, Японія.

Від Медичного науково-дослідного інституту та відділення нефрології, телеграфно-телефонна лікарня Nippon (NTT) лікарні Канто Тейшин, Токіо, Японія.

Від Медичного науково-дослідного інституту та відділення нефрології, телеграфно-телефонна лікарня Nippon (NTT) лікарні Канто Тейшин, Токіо, Японія.

Анотація

Анотація Щоб оцінити роль інсулінорезистентності у гіпертензії ожиріння, ми дослідили зміну чутливості до інсуліну після втрати ваги у 24 пацієнтів з гіпертонією, що страждають ожирінням, методом еуглікемічного гіперінсулінемічного глюкозного затиску. Результатами 4-тижневої дієти з обмеженим вмістом калорій стала втрата ваги на 10,2% (від 74 ± 12 до 67 ± 11 кг, P 2 на хвилину. Індекс чутливості до інсуліну, який є показником швидкості інфузії глюкози, поділеної на інсулін у плазмі крові, суттєво зріс (42,6%) - з 10,8 ± 3,5 до 15,4 ± 4,4 (мкмоль/м 2 на хвилину)/(мкО/мл). Поетапний багаторазовий лінійний регресійний аналіз показав, що зміни плазмового норадреналіну, індексу чутливості до інсуліну, активності реніну в плазмі та віку є важливими прогностичними факторами для зміни середнього артеріального тиску після втрати ваги. Ці результати вказують на чіткий зв'язок між поліпшенням чутливості до інсуліну та зниженням артеріального тиску після втрати ваги у пацієнтів із гіпертонічною хворобою з ожирінням. Зниження артеріального тиску після схуднення, ймовірно, пов’язане з придушенням симпатичної нервової діяльності.

У цьому дослідженні ми намагалися визначити, чи може депресорний ефект втрати ваги після низькокалорійного режиму бути пов’язаний зі зміною чутливості до інсуліну, та визначити прогностичні фактори, які можуть сприяти депресорній реакції у пацієнтів із гіпертонічною хворобою із ожирінням.

Методи

Предмети

Характер дослідження та потенційний ризик, пов'язаний з ним, були роз'яснені всім суб'єктам, які дали свою підписану інформовану згоду перед участю в дослідженні. Протокол дослідження був схвалений Інституційною комісією з розслідування людських ситуацій лікарні Канто Тейшин НТТ.

Протокол дослідження

Через два дні після дослідження затискачів у контрольному періоді випробовуваних поміщали на низькокалорійну дієту без зміни вмісту натрію на 4 тижні. Щоденний раціон містив 3360 кДж (800 ккал) і складався з 110 г вуглеводів, 50 г білків і 20 г жирів. Споживання натрію становило 90 ммоль/день, що відповідало періоду контролю. Випробовуваним було доручено підтримувати постійну щоденну активність до і протягом низькокалорійного режиму. Після втрати ваги проводили ті самі записи в тих самих умовах, що і протягом контрольного періоду.

Дослідження чутливості до інсуліну

Аналітичні методи

Глюкозу в плазмі крові вимірювали методом глюкокінази на автоматичному аналізаторі (модель H 736, Hitachi). Глікозильований гемоглобін A1c (HbA1c) вимірювали за допомогою високоефективної рідинної хроматографії. Рівень інсуліну в плазмі крові визначали за допомогою конкурентного імуноферментного аналізу з подвійною процедурою антитіл з використанням тесту EIA Test Insulin II (BMY, Boehringer). Рівні холестерину та тригліцеридів вимірювали за допомогою ферментативної техніки за допомогою автоматичного аналізатора. Холестерин ліпопротеїнів високої щільності вимірювали після осадження ліпопротеїдів низької щільності, ліпопротеїдів дуже низької щільності та хіломікронів із сульфатом декстрану, хлоридом магнію та поліетиленгліколем відповідно. Креатинін і натрій у сироватці крові та сечі вимірювали за допомогою автоматичного аналізатора. PRA визначали шляхом радіоімунологічного аналізу генерованого ангіотензину I за допомогою гамма-покриття (125 I) PRA Radioimumunoassay Kit (Baxter Healthcare). Альдостерон в сироватці крові вимірювали за допомогою нехроматографічного, неекстракційного методу радіоімунологічного аналізу за допомогою комплекту RIA Aldosterone (Dinabot). Норадреналін плазми визначали за модифікованим методом тригідроксиіндолу за допомогою високоефективної рідинної хроматографії.

Статистичний аналіз

Усі дані в тексті, таблицях і на рисунку мають середнє значення ± SD. Для оцінки відмінностей даних між вихідним рівнем та після втрати ваги використовували рейтинговий тест Вілкоксона. Формула моменту продукту Пірсона була використана для розрахунку коефіцієнтів кореляції між різними досліджуваними параметрами. Багаторазовий лінійний регресійний аналіз проводили на основі покрокової процедури вперед-назад для визначення значущих прогностичних факторів зменшення середнього АТ після втрати ваги. F значення входу змінної в функцію регресії або вилучення з неї було встановлено на рівні 3.0.


Результати

Антропометричні вимірювання, АТ та ЧСС

Усі випробувані успішно виконали низькокалорійний протокол. У таблиці 1 представлені антропометричні дані, показники АТ та частоти серцевих скорочень. 4-тижнева дієта з обмеженим вмістом калорій призвела до зниження ваги на 7,5 ± 1,9 кг (діапазон від 5,0 до 11,2), що відповідало середньому зниженню на 10,2% від початкової маси тіла. Індекс маси тіла становив 29,4 ± 3,0 кг/м 2 на початковому рівні і знизився до 26,4 ± 2,8 кг/м 2 до кінця низькокалорійного протоколу. Втрата ваги була пов’язана зі значним зниженням АТ та частоти пульсу. Зниження систолічного, діастолічного та середнього АТ становило відповідно 20,9 ± 13,7, 14,2 ± 8,9 та 16,4 ± 9,5 мм рт. Ст. Частота пульсу значно зменшилась на 7,3 ± 3,8 удару на хвилину, що відповідало зменшенню початкової частоти пульсу на 9,9%.

Метаболіти, рівень гормону та ниркова обробка натрію

У таблиці 2 наведені рівні метаболітів і гормонів у плазмі крові та обробка натрію нирками. Рівень глюкози та HbA1c у плазмі натще зменшився на 8,0% (з 5,0 ± 0,3 до 4,6 ± 0,5 ммоль/л, P 2 на хвилину. Індекс чутливості до інсуліну, який є показником швидкості інфузії глюкози на одиницю плазмового інсуліну, суттєво зріс (42,6%), з 10,8 ± 3,5 до 15,4 ± 4,4 (мкмоль/м 2 на хвилину)/(мкО/мл) (рис. ).

Фактори, що сприяють зниженню АТ після схуднення

У таблиці 3 наведені результати поетапного множинного лінійного регресійного аналізу із зміною середнього АТ після втрати ваги як залежною змінною. Змінні, обрані кандидатами на поступову функцію множинної регресії, були характеристиками суб’єкта (вік, стать, сімейна історія гіпертонії та цукрового діабету та щоденне вживання алкоголю та тютюну); антропометричні зміни (маса тіла, індекс маси тіла та площа поверхні тіла); і зміни метаболітів (глюкоза з плазмою, HbA1c та інсулін натще), рівень гормонів (PRA, альдостерон у сироватці крові та норадреналін у плазмі), функція нирок (екскреція креатиніну та натрію з кліткою, кліренс креатиніну та фракційна екскреція натрію) та інсулін чутливість (швидкість інфузії глюкози та індекс чутливості до інсуліну). Зміни норадреналіну в плазмі крові, індексу чутливості до інсуліну, PRA та віку визначали як значущі прогностичні фактори зміни середнього АТ після втрати ваги. Нестандартизований коефіцієнт (Р.), розрахована з функції регресії з урахуванням цих чотирьох факторів, становила .892 та Р. 2 становив .752.

Здається, виникає питання, чи пов’язаний у цьому дослідженні депресорний ефект після низькокалорійного режиму пов’язаний із втратою ваги або голодуванням, оскільки короткочасне голодування саме по собі може безпосередньо впливати на симпатичну нервову діяльність через зміни у виробництві інсуліну та норадреналіну, що мають тенденцію до зниження АТ. 23 24 Однак два перспективні дослідження, що проводяться з використанням випадків, показали, що зниження АТ після низькокалорійної дієти опосередковується механізмом, безпосередньо пов'язаним із зменшенням маси тіла, і відрізняється від самого обмеження енергії. 25 26 Андерссон та співробітники 25 чітко продемонстрували, що 3 дні напівголоду викликали незначне зниження маси тіла без будь-яких змін АТ або активності симпатичних м’язів у прикордонних пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Однак після тривалого обмеження споживання енергії в тій самій групі пацієнтів вони спостерігали зниження діастолічного АТ та нервової активності симпатичних м’язів, разом із зменшенням маси тіла на 7%. Ці результати свідчать про те, що падіння АТ після схуднення з негативним енергетичним балансом тісно пов’язане зі зменшенням симпатичного судинозвужувального потягу, пов’язаного зі зниженням маси тіла.

Ми виявили значне зменшення часткової екскреції натрію після втрати ваги у пацієнтів із гіпертонічною хворобою із ожирінням. Однак ми не змогли знайти жодної суттєвої залежності між зміною АТ та фракційною екскрецією натрію. Численні докази, отримані в результаті досліджень на тваринах та людях, вказують на те, що гіперінсулінемія може мати антинатріуретичний ефект на нирки, що, як очікується, змінить тиск-натрійуретичний зв'язок і може призвести до підвищення АТ, якщо воно буде стійким. 35 36 Однак, Hall та ін. 37 повідомили, що антинатріуретичний ефект інсуліну на нирки не зберігається і не підвищує АТ у собак, які отримували лікування інсуліном. Залишається невизначеним, чи відіграє роль зміна обробки натрію нирками роль депресорного ефекту втрати ваги протягом періоду постійного балансу натрію.

Як повідомлялося, рівні PRA та альдостерону були вищими у людей із ожирінням, ніж у осіб, які не страждали на ожиріння, тоді як у пацієнтів із ожирінням, що страждали на гіпертонічну хворобу, рівень альдостерону та PRA у плазмі крові був неадекватно вищим, ніж у пацієнтів із ожирінням, які страждали на нормотензію. 4 5 7 8 9 10 Зниження ваги зменшує як PRA, так і альдостерон до нормальних значень, а зниження АТ після зниження ваги корелює із зменшенням PRA та/або альдостерону. 7 9 10 У цьому дослідженні як рівень PRA, так і рівень альдостерону в плазмі крові значно знизились після втрати ваги, разом із зниженням АТ, без будь-яких змін у споживанні натрію. Крім того, зменшення PRA корелювало зі зниженням АТ після втрати ваги. Ці результати узгоджуються з попередніми повідомленнями, які вказують на прогностичну роль придушення системи ренін-ангіотензин-альдостерон у зниженні АТ після втрати ваги при гіпертонії ожиріння, незалежно від балансу натрію. Однак у цьому дослідженні було виявлено значну позитивну кореляцію між змінами PRA та норадреналіном у плазмі крові після втрати ваги. Можливо, що придушення ренін-ангіотензин-альдостеронової системи після схуднення може залежати від придушення симпатичної нервової системи, спричиненого втратою ваги у пацієнтів із гіпертонічною хворобою з ожирінням.

Що стосується зміни рівня ліпідів у плазмі крові після схуднення, то рівень загального холестерину та тригліцеридів у сироватці крові знизився, а рівень ліпопротеїдів високої щільності - значно знизився після схуднення, як це було в попередніх звітах. 30 31 45 46 Аномалії ліпідного обміну, пов'язані з ожирінням, можуть бути зменшені зі зменшенням ваги. З огляду на вплив зниження ваги на зниження АТ та зворотний розвиток аномального ліпідного обміну, розумно припустити, що зниження ваги повинно бути першим напрямком терапії у пацієнтів із гіпертонічною хворобою із ожирінням.

Запити на передрук до лікаря Тосіо Ікеда, медичного дослідницького інституту, лікарні Канто Тейшин, NTT, 5-9-22 Хігасіготанда, Шинагава, Токіо 141, Японія.